Praca pedagoga i psychologa szkolnego

 • Autor: Dorota
 • 2023-03-07 10:37:51
 • Szkoła podstawowa,

Godziny pracy pedagoga i psychologów

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Pedagog Sylwia Jędruch

10.15-15.00

7.30-12.00

7.30-12.00

11.00-15.30

7.30-12.00

Psycholog

Sylwia Jakubowska

7.30-13.00

9.30-15.00

9.45-16.00

7.30-13.00

-------------

Pedagog specjalny

Paulina Grzelecka

8.00-14.00

7.30-16.00

-------------

7.30-12.00

-------------

Numery telefonów dla dzieci i młodzieży

Pedagog szkolny

Zadania pedagoga szkolnego


Pedagog szkolny to (wg "Encyklopedii pedagogicznej") osoba zatrudniona w szkole w celu uzupełniania, pogłębiania i rozszerzania działalności dydaktyczno-wychowawczej prowadzonej przez nauczycieli. Definicja ta ustala niejako obszary działania i zakresy obowiązków pedagoga szkolnego, ale aby odpowiedzieć na zadane w tytule pytanie, należy skupić się na oczekiwaniach jakie w stosunku do niego mają osoby, z którymi współpracuje.
Pedagog szkolny organizuje w szkołach i placówkach pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla dzieci i młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się poprzez pomoc wychowawcom klas i współdziałanie z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), pielęgniarką szkolną, organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi zwracając uwagę na przestrzeganie postanowień Konwencji Praw Dziecka.

    Głównym partnerem w pracy pedagoga szkolnego jest jednak uczeń.

Wśród poruszanych problemów znajdują się:

 • pomoc wychowawcom klas w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych poprzez obserwację zachowania pojedynczych uczniów i klasy, rozmowy indywidualne i uczestnictwo w godzinach wychowawczych oraz innych spotkaniach z klasą, analizowanie wyników nauczania i ocen zachowania, rozmowy z rodzicami (opiekunami prawnymi), wywiady środowiskowe, udział w wywiadówkach i radach pedagogicznych, porady wychowawcze, prowadzenie lub organizowanie prelekcji i dyskusji na tematy ważne i interesujące młodzież;

 • określenie form i sposobów udzielania pomocy uczniom, w tym uczniom poprzez wydawanie opinii i zaleceń dotyczących stymulowania rozwoju lub pokonywania przez uczniów trudności rozwojowych, wyrównywania braków i luk w nauce;

 • współorganizowanie zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli nauczania specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych, w tym: klas integracyjnych, nauczania indywidualnego;

 • udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki poprzez konsultacje dla uczniów, rodziców i nauczycieli;

 • koordynację działań podejmowanych na terenie szkoły z zakresu orientacji zawodowej, tj. organizowanie w odpowiednim czasie informacji (spotkania, prelekcje, wycieczki) ułatwiającej młodzieży wybór dalszego kierunku kształcenia i zawodu;

 • działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez informowanie rodziców i uczniów o możliwościach i procedurze uzyskania zasiłków, stypendiów i innych form pomocy materialnej oraz współdziałanie z instytucjami i organizacjami pozaszkolnymi udzielającymi wsparcia materialnego;

 • współpracę z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach;

 • współdziałanie z organami szkoły, policją, sądami w przypadkach wykroczeń uczniów (naruszenie regulaminu szkoły lub prawa);

 • prowadzenie dokumentacji, tj. dziennika pedagoga oraz teczek indywidualnych dzieci i młodzieży zawierających dokumentację prowadzonych badań i czynności uzupełniających;

 • doskonalenia swoich kwalifikacji poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia i samokształcenia.

W ramach swojej pracy pedagog szkolny współpracuje z takimi placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły, jak:

 • Powiatowym Zespołem Poradnii Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie

84-200 Wejherowo

tel. 58 672 10 08

email: pzwejherowo@wp.pl

 • Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne TRAMPOLINA w Wejherowie

ul. Sobieskiego 221/3 (obok poczty głównej nad drogerią Rossmann)

tel. 0723 002 004

e-mail: centrum-trampolina@wp.pl

 • Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gniewinie

 • Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej

 • Centrum Terapii Uzależnień i Profilaktyki

 • Poradnią Zdrowia Psychicznego w Gdyni

 • Sądem Rejonowym - Wydział Rodzinny i Nieletnich w Wejherowie

 • Komisariatem Policji w Gniewinie

 • Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie

 • Pedagogami ze szkół podstawowych, gimnazjum i ponadgimnazjalnych z powiatu wejherowskiego i ościennych

 • Zespołem Kuratorów Sądowych w Wejherowie

 

 

Psycholog szkolny 
Zadania psychologa szkolnego

 Celem pracy psychologa w szkole są działania na rzecz prawidłowego rozwoju psychicznego dzieci przy współpracy z pedagogiem, wychowawcami i instytucjami świadczącymi pomoc dzieciom oraz tworzenie klimatu do prawidłowego rozwoju osobowości uczniów. 


Zadania psychologa szkolnego:
1. Rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianie ich zaspokojenia.
2. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych, dotyczących uczniów, w tym, diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia.
3. Wspieranie ucznia z uzdolnieniami.
4. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli.
5. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
6. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia.
7. Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. 
8. Współpraca z pedagogiem szkolnym, nauczycielami oraz instytucjami wspierającymi szkołę.

Psycholog może pomóc, jeżeli:

 • czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny
 • nie potrafisz dogadać się z kolegami
 • nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem, rodzicami
 • masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać
 • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem
 • chciałbyś z kimś porozmawiać
 • wiesz o problemach przyjaciół, ale nie wiesz jak im pomóc
 • masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić
 • przyjdź także z każdą inną sprawą, która jest dla Ciebie ważna

Rodzicom psycholog szkolny jest potrzebny, gdy:

 • trzeba zdiagnozować problemy i trudności dziecka,
 • należy stworzyć odpowiednie lub specjalne warunki do nauki, rozwoju zdolności i zainteresowań dziecka,
 • trzeba poinformować szkołę o problemach dziecka i jego rodziny,
 • dziecko ma trudności adaptacyjne i emocjonalne lub problemy z nauką, - pojawiają się konflikty dziecka z pracownikami szkoły, trudności w relacjach z innymi dziećmi,
 • trzeba określić zasoby dziecka, zaakcentować mocne strony, okazać dumę z osiągnięć dziecka, wspólnie świętować sukcesy,
 • trzeba przedyskutować jakiś problem, stworzyć plan działania,
 • pojawia się chęć wygadania się, wyżalenia, uzyskania porady lub wsparcia w trudnych chwilach,
 • pojawiają się trudne uczucia w stosunku do dziecka: zniecierpliwienie, niechęć, bezradność, smutek czy złość,
 • trzeba wspólnie działać, aby pomóc dziecku w problemach w szkole lub poza nią.

 

Pedagog specjalny

zadania pedagoga specjalnego

Do zadań pedagoga specjalnego należy w szczególności:

 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów lub wychowanków, we współpracy z nauczycielami,
 • wspieraniem nauczycieli w:

– rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów lub wychowanków, w tym barier i ograniczeń, utrudniających funkcjonowanie ucznia lub wychowanka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły lub placówki,

– udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem lub wychowankiem,

– dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia lub wychowanka oraz jego możliwości psychofizycznych,

– doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów lub wychowanków,

- planowaniu działań profilaktyczno-wychowawczych

 • rozwiązywaniem problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów lub wychowanków,
 • współpraca z zespołem w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz dokonywaniem wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym
 • udzielaniem uczniom lub wychowankom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • prowadzeniem zajęć rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych;
 • współpraca, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami w szkole oraz placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły