MAŁY SAMORZĄD UCZNIOWSKI ( KLASY I – III)

  • Autor: Ariel Roszmann
  • 2016-05-11 19:36:28
  • Szkoła podstawowa,

Na terenie naszej szkoły aktywnie działa Mały Samorząd Uczniowski (MSU). Tworzą go uczniowie klas I – III.

Władzami MSU są: - na szczeblu klas - samorządy klasowe,

                            - na szczeblu szkoły - rada uczniowska.

 

Głównym celem, jaki stawia sobie Mały Samorząd Uczniowski jest zintegrowanie uczniów i zapoznanie z zasadami  samorządności.
 

 

MOTTO SAMORZĄDU:


Uśmiech i dobroć  w sercu  mam i z chęcią innym je dam.

 

 

 

OPIEKUNOWIE MAŁEGO SAMORZĄDU:

 

Danuta Różańska i Jolanta Foks - Styn 

 

 

CZŁONKOWIE MAŁEGO SAMORZĄDU:

Klasa 1 a

Adrian Fatel  i  Karolina Miszkowska

Klasa 1b

Kornelia Krefta i Maksym Jucha

Klasa 1c

Paulina Hinc i Judyta Mach

Klasa 2a

Oliwia Ladach  i Martyna Drzezdzon

Klasa 2b

Krzysztof Sałachub iOliwia Lewińska

Klasa 3a

Marta Warmińska  i Julia Karczewska

Klasa 3b

Michał Fuhrmann i Nikodem Krause

 

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI MAŁEGO SAMORZĄDU SZKOŁY PODSTAWOWEJ w GNIEWINIE :

·    Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej tworzą Mały Samorząd Szkolny;

·    W klasach I – III interesy uczniów reprezentują przedstawiciele poszczególnych klas;

·    Wyboru poszczególnych przedstawicieli dokonują zespoły klasowe;

·    Przedstawiciele klas I – III tworzą strukturę Małego Samorządu i współdecydują na równych prawach;

·    Mały Samorząd reprezentuje sprawy uczniów wobec Dyrekcji, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców;

·    Kadencja przedstawicieli Małego Samorządu trwa 1 rok;

·    Uchwały Małego Samorządu podejmuje się na zebraniach większością głosów.

 

CELEM DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU jest:

·         Zapoznanie uczniów klas młodszych z zasadami samorządności;

·         Akceptowanie zasad współżycia w społeczności uczniowskiej;

·         Wdrażanie uczniów do współudziału w organizowaniu życia w szkole;

·         Wdrażanie do aktywności i samodzielności;

·         Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień.

DO ZADAŃ  SAMORZĄDU należą:

·         Reprezentowanie interesów uczniów w klasie;

·         Reprezentowanie klasy podczas uroczystości szkolnych;

·         Udział w pracach organizowanych przez Samorząd;

·         Organizacja imprez i konkursów szkolnych;

·         Włączanie się do akcji ogólnoszkolnych;

·         Informowanie klas o postanowieniach i pracach Samorządu.