MAŁY SAMORZĄD UCZNIOWSKI ( KLASY I – III)

  • Autor: Dorota
  • 2023-10-17 10:02:00
  • Szkoła podstawowa,

Na terenie naszej szkoły aktywnie działa Mały Samorząd Uczniowski (MSU). Tworzą go uczniowie klas I – III.

Władzami MSU są: - na szczeblu klas - samorządy klasowe,

                            - na szczeblu szkoły - rada uczniowska.

Głównym celem, jaki stawia sobie Mały Samorząd Uczniowski jest zintegrowanie uczniów i zapoznanie z zasadami  samorządności.
MOTTO SAMORZĄDU:

Uśmiech i dobroć  w sercu  mam i z chęcią innym je dam.

W roku szkolnym 2023/2024 w skład Małego Samorządu wchodzą wszyscy wychowawcy klas 1-3. 

Przewodnicząca: Magda Ladach

Uczniowie:

KL.1a - Emilia Korosacka i Hanna Lewandowska
kl.1b - Aleksandra Kuhr i Lena Murawska
kl.2a - Maja Reszka i Wojciech Potrykus
kl. 2b - Natalia Bobrycka, Antonina Szefler
kl.3a - Szymon Potrykus, Milan Iwaniec
kl. 3b Lena Lawer, Leon Gackowski

kl. 3c - Zuzanna Ladach, Hanna Kankowska

 

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI MAŁEGO SAMORZĄDU SZKOŁY PODSTAWOWEJ w GNIEWINIE :

·    Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej tworzą Mały Samorząd Szkolny;

·    W klasach I – III interesy uczniów reprezentują przedstawiciele poszczególnych klas;

·    Wyboru poszczególnych przedstawicieli dokonują zespoły klasowe;

·    Przedstawiciele klas I – III tworzą strukturę Małego Samorządu i współdecydują na równych prawach;

·    Mały Samorząd reprezentuje sprawy uczniów wobec Dyrekcji, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców;

·    Kadencja przedstawicieli Małego Samorządu trwa 1 rok;

·    Uchwały Małego Samorządu podejmuje się na zebraniach większością głosów.

 

CELEM DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU jest:

·         Zapoznanie uczniów klas młodszych z zasadami samorządności;

·         Akceptowanie zasad współżycia w społeczności uczniowskiej;

·         Wdrażanie uczniów do współudziału w organizowaniu życia w szkole;

·         Wdrażanie do aktywności i samodzielności;

·         Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień.

DO ZADAŃ  SAMORZĄDU należą:

·         Reprezentowanie interesów uczniów w klasie;

·         Reprezentowanie klasy podczas uroczystości szkolnych;

·         Udział w pracach organizowanych przez Samorząd;

·         Organizacja imprez i konkursów szkolnych;

·         Włączanie się do akcji ogólnoszkolnych;

·         Informowanie klas o postanowieniach i pracach Samorządu.