Informacja o wynikach rekrutacji do przedszkola.

  • Autor: Dorota
  • 2023-04-01 12:07:23
  • Przedszkole,

Informujemy, że w dniu 31 marca 2023r. na tablicy ogłoszeń w budynku Zespołu Kształcenia i Wychowania w Gniewinie przy ul. Szkolnej 1, zostały wywieszone listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Samorządowego Przedszkola w Gniewinie i Oddziału Zerowego Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Gabriela Narutowicza w Gniewinie na rok szkolny 2023/2024.

Informację można także uzyskać drogą telefoniczną.

Informacja o wynikach rekrutacji do przedszkola.

Rodzice/ opiekunowie prawni dzieci zakwalifikowanych zobowiązani są złożyć potwierdzenie woli przyjęcia dziecka w postaci pisemnego oświadczenia do 21 kwietnia 2023r. Druk oświadczenia można odebrać w sekretariacie szkoły, Samorządowym Przedszkolu lub pobrać ze strony internetowej szkoły.