Zarządzenie Dyrektora o zmainie nauczania na tryb hybrydowy.

 • Autor: Dorota
 • 2021-11-10 13:38:57
 • Przedszkole,

Zarządzenie nr 22/2021 Dyrektora z dnia 10  listopada 2021r. o zmianie nauczania na tryb hybrydowy dla Zespołu Kształcenia i Wychowania w Gniewinie

Zarządzenie Dyrektora o zmainie nauczania na tryb hybrydowy.

  Dyrektor szkoły na podstawie

 1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 11.01.2017 r. poz. 59),
 2. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197),
 3. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku

Oświaty w związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 1. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.
 2. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
 3. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.
 4. Wytyczne ME i N, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych obowiązujące od 1 września 2021 r.
 5. Wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020r zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

 1. Statutu Szkoły Zespołu Kształcenia i Wychowania w Gniewinie.

 

                                                                         § 1

1. W związku z decyzją Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie z dnia 10 listopada 2021r , w Zespole Kształcenia i Wychowania wprowadza się wklasach siódmych i ósmych hybrydowy ( łączony, naprzemienny) tryb nauczania od dnia 15.11.2021r - 19.11.2021r.

2. Zajęcia w Samorządowym Przedszkolu i w klasach 0-6 odbywają się bez zmian. Klasy 7 i 8 Zespołu Kształceniai Wychowania w Gniewinie pracują zdalnie według planu z dnia 2 listopada 2021r .

3. Uczniowie zaszczepieni klas 7 i 8 realizują naukę w trybie stacjonarnym.

                                                                           § 2

 1. O wdrożeniu hybrydowego trybu nauki dyrektor szkoły pisemnie informuje organ nadzoru pedagogicznego, organ prowadzący, radę pedagogiczną oraz służby sanitarne.
 2. Dyrektor publikuje zarządzenie dotyczące wdrożenia hybrydowego trybu nauki na stronie internetowej szkoły.
 3. Informacja jest również przesłana do rodziców i uczniów  za pomocą dziennika elektronicznego.

                                                                          § 3

 1. Wychowawcy grup bezzwłocznie po wydaniu przez dyrektora szkoły zarządzenia  w sprawie wdrożenia hybrydowego trybu nauki przekazują tę informację rodzicom  i uczniom za pośrednictwem dziennika elektronicznego.
 2. Wychowawcy uzyskują potwierdzenie odbioru informacji o powrocie  do stacjonarnego trybu nauki.

§ 4

                                                                                                                                                                   

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                            .....................................................

                                                                                             (podpis i pieczęć dyrektora)